วิธีการใช้งาน
Menu
วิธีการจูนหลอดไฟกับรีโมท
รุ่น 2 in 1
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งหลอดไฟและใส่แบตเตอรี่ที่
    รีโมทเรียร้อยแล้ว
2. ทำการเปิดสวิตซ์ไฟ ให้กระแสไฟไหลเข้าหลอดไฟ
3. กดปุ่มเปิดในโซนที่ต้องการ 1 ครั้ง ภายใน 3 วินาที
    หลังจากเปิดสวิตซ์ไฟ
4. หลอดไฟจะกระพริบซักพัก เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลัง
    จากนั้นจะสามารถใช้รีโมทควบคุมหลอดไฟได้ตามปกติ

รุ่น Rainbow Cool และ Rainbow Warm
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งหลอดไฟและใส่แบตเตอรี่ที่
    รีโมทเรียร้อยแล้ว
2. ทำการเปิดสวิตซ์ไฟ ให้กระแสไฟไหลเข้าหลอดไฟ
3. กดปุ่มเปิดในโซนที่ต้องการ 1 ครั้ง ภายใน 3 วินาที
    หลังจากเปิดสวิตซ์ไฟ
4. หลอดไฟจะกระพริบซักพัก เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลัง
    จากนั้นจะสามารถใช้รีโมทควบคุมหลอดไฟได้ตามปกติ