หลอดไฟ LED iLightPlus
วิธีการใช้งาน
Menu
วิธีการรีเซตหลอดไฟกับรีโมท
รุ่น 2 in 1
หลอดไฟ LED iLightPlus
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งหลอดไฟและใส่แบตเตอรี่ที่
    รีโมทเรียร้อยแล้ว
2. ทำการเปิดสวิตซ์ไฟ ให้กระแสไฟไหลเข้าหลอดไฟ
3. กดปุ่มเปิดในโซนที่ต้องการรีเซต 5 ครั้ง ภายใน 3 วินาที
    หลังจากเปิดสวิตซ์ไฟ (เช่น เคยจูนหลอดกับรีโมทไว้ที่
    โซน 1 แล้วต้องการรีเซตหลอดไฟใหม่ ให้กดปุ่มเปิดใน
    โซน 1 5 ครั้ง หลังจากเปิดไฟ)
4. หลอดไฟจะกระพริบซักพัก เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลัง
    จากนั้นคุณจะไม่สามารถใช้รีโมทควบคุมหลอดไฟได้
    จนกว่าจะทำการจูนหลอดไฟกับรีโมทใหม่อีกครั้ง

รุ่น Rainbow Cool และ Rainbow Warm
หลอดไฟ LED iLightPlus
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งหลอดไฟและใส่แบตเตอรี่ที่
    รีโมทเรียร้อยแล้ว
2. ทำการเปิดสวิตซ์ไฟ ให้กระแสไฟไหลเข้าหลอดไฟ
3. กดปุ่มเปิดในโซนที่ต้องการรีเซตค้างไว้ ภายใน 3 วินาที
    หลังจากเปิดสวิตซ์ไฟ (เช่น เคยจูนหลอดกับรีโมทไว้ที่
    โซน 1 แล้วต้องการรีเซตหลอดไฟใหม่ ให้กดปุ่มเปิดใน
    โซน 1 ค้างไว้ หลังจากเปิดไฟ)
4. หลอดไฟจะกระพริบซักพัก เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลัง
    จากนั้นคุณจะไม่สามารถใช้รีโมทควบคุมหลอดไฟได้
    จนกว่าจะทำการจูนหลอดไฟกับรีโมทใหม่อีกครั้ง