หลอดไฟ LED iLightPlus
วิธีการใช้งาน
Menu
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
* กรณีสินค้ามีปัญหานับจากวันที่รับสินค้าภายใน 7 วัน และมีสินค้าดังกล่าวอยู่ในคลังสินค้าสามารถ เปลี่ยนสินค้าใหม่ ได้โดยสินค้าที่นำมาเปลี่ยนนั้น จะต้องอยู่ใน
  สภาพสมบรูณ์เหมือนขณะรับมอบพร้อมกล่องบรรจุ, ใบรับประกัน, คู่มือและอุปกรณ์ ต่อพ่วงของสินค้าครบถ้วนเท่านั้น

1.  บริษัท เบบี้จีเนียส คอนซัลทิ่ง กรุ๊ป จำกัด ตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟ LED iLightPlusรับประกัน คุณภาพกรณีเกิดความบกพร่องชำรุดเสียหายใน ผลิตภัณฑ์
    อันมาจากผู้ผลิตหรือบริษัท และอยู่ใน ระยะเวลารับประกันในเวลา 2 ปี บริษัทสามารถ เลือกที่จะซ่อมเปลี่ยนหรือทดแทนผลิตภัณฑ์โดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

2.  การรับประกันจะไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนอะไหล่และ ค่าแรงในการซ่อมดังกรณีต่อไปนี้
    2.1  การใช้งานที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการนำไปใช้งานใดๆ ที่มิได้ใช้กับหลอดไฟตามปกติ
    2.2  การเพิกเฉยละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือการงานใช้งาน ผลิตภัณฑ์
    2.3  ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ เช่น น้ำท่วมไฟไหม้, แผ่นดินไหว, ความเสียหายจาก สัตว์หรือแมลง,
          จากการขนส่ง, แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
    2.4  ผลิตภัณฑ์ผ่านการซ่อม, ดัดแปลงหรือเปลี่ยน แปลงโดยบุคคลหรือศูนย์บริการที่ไม่ใช่ของบริษัท
    2.5  ชิ้นส่วนหรืออะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพเนื่องจาการใช้งานปกติ
    2.6  นำผลิตภัณฑ์เข้ามาที่ศูนย์บริการ โดยบัตรรับประกันสูญหาย มีการขีดฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน

3.  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดหรือประสบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการโปรดติดต่อที่ โทรศัพท์ 0-2259-1389 หรืออีเมลล์
   

** หากสินค้ามีปัญหา กรุณาส่งพัสดุไปรณีย์มาที่ 1296/93 ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวง/เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หลอดไฟ LED iLightPlus